NP RES

Beleidsadviseur Warmte, inbrengen kennis en capaciteit op het gebied van warmte. Opstellen van werkblad Regionale Structuur Warmte als onderdeel van de handreiking NP RES.

Gemeente

Leiden

Procesmanager elektriciteitsvoorziening Leidse Regio namens de gemeenten in de regio, met als doel komen tot een optimale 150kV station locatie. In afwegingskader worden energieontwikkelingen meegenomen, met als doel het borgen van toekomstbestendigheid van elektriciteitssysteem.

voorbeeld transformatorstation

Gemeente

Amsterdam

Onderzoek aan de hand van interviews met gemeenten, met als doel inzicht te krijgen in de voor- en nadelen die verschillende rollen van de gemeenten in warmtenetten met zich meebrengt.


Nationaal Groeifonds

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds (NGF) beoordeelt de voorstellen en adviseert het kabinet over de toekenning van middelen uit het NGF. Bij het komen tot een goed onderbouwd oordeel kan de commissie gebruik maken van deskundigen. Voor het voorstel Nieuwe Warmte Nu! heb ik een review geschreven voor de commissie.


Gemeente Delft

Adviseur / sparringspartner voor gemeente Delft, gericht op (kleinere) ad hoc vragen en "benen op tafel" gesprekken.

Gemeente

Krimpen

aan den

IJssel

Sparringspartner / adviseur van de gemeente bij het opstellen van de transitie visie warmte. 

Projectleider van het onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van een lokaal warmtenet. 

Gemeente Rotterdam

Trekker WorkPackage 3 “exploring different techno-economic pathways” van Europees project “Decarb City Pipes” in opdracht van de gemeente Rotterdam.